Garanti Belgesi ve Kullanma Klavuzları

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar
28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı maddesi uyarınca,
Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

Garanti Belgesi Yönetmelik eki listede yer alan tüketicilere yönelik malları üreten veya ithal eden firmalar; içeriği 13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Yönetmelikle belirlenen, garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Sadece tüketicilere verilmek üzere hazırlanacak garanti belgeleri için örnek garanti belgesi matbaamız tarafından hazırlanmaktadır. Bu belgenin 6502 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

Garanti Belgesi nedir? Garanti Belgeli bir ürün tüketicilere ne gibi haklar sağlar?

İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarla ilgili olarak en az iki yıl süreyle (veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde,) malın ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

Garanti Belgesi, malın kaliteli olduğunu gösteren bir belge değildir. Bu belge, yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, tüketiciye ilgili Kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarını belirten ve onu bu konuda bilgilendiren bir belgedir.

Tüketici Garanti belgesine haiz bir ürünü aldığında; ürünün satış sonrası servis organizasyonunun kurulmuş olduğu, ürünün kullanım kılavuzunun hazırlanmış olduğu anlaşılmalı, ürünün arızalanması halinde ise malın teslim tarihinden itibaren asgari 2 yıl boyunca ücretsiz onarım hakkına sahip olduğu anlaşılmalıdır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da garanti ve tamir süresi nasıl düzenlenmiştir?

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilgili Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ekli listesinde ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Garanti süresi içerisinde arızalanan bir malın tamir edilmesi için ücret istenebilir mi?

Satıcı, malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

Tüketiciler, yukarıda belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili TSHH’ye başvurabilir.

Tüketiciler malın garanti süresi içinde arızalanması halinde hangi durumlarda TKHK’nın 4 üncü maddesindeki seçimlik haklarını kullanabilir?

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.

Satıcı, tüketicinin yukarıda belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilsen sorumludurlar.

Satın alınan bir ürünün garanti belgesi olmaması halinde veya garanti belgesinin verilmemesi halinde tüketici haklarından söz edilemez mi? Edilirse tüketicinin ne gibi hakları vardır?

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir mal için satıcı tarafından garanti belgesinin verilmemesi cezai sorumluluk gerektirmektedir. Ancak böyle bir durumda tüketicinin yasadan doğan hakları kaybolmaz. Yeter ki tüketici fatura veya satış fişi gibi o ürünle ilgili olarak diğer belgelere sahip olsun.

Tüketicinin, gerek garanti belgesini düzenleyen, gerekse ayıplı malı düzenleyen maddeler kapsamında hakkını araması mümkün bulunmaktadır.

*Kaynak; http://tuketici.gtb.gov.tr/

 

Kullanıcı Arayüzü Rehberi

13.6.2014 tarihli ve 29029 sayılı Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında “Malın kullanıcı ara yüzünde yer alan yazılı, sesli ve görüntülü ifadelerin Türkçe olması zorunludur” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, ‘’Kullanıcı Arayüzü’’ Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Bir mal ile o malı kullanan tüketici arasındaki etkileşime aracılık eden her türlü dijital ortam” şeklinde tanımlanmıştır.

Kullanıcı ara yüzü tanımında yer alan dijital ortam; “Tüketicinin kullanımına sunulan ürünlerde, tüketicinin ürün ve ürün fonksiyonları ile doğrudan etkileşim içinde olduğu, yazılım yolu ile programlanarak değiştirilebilir nitelikte verileri ekran üzerinde dijital olarak gösterebilen ortamı” ifade etmektedir.

  • Bu rehberin uygulanmasında 6502 sayılı Kanunun 55/2 nci maddesi hükümleri saklıdır.
  • Kullanıcı ara yüzünde yer alan ifade, işaret ve standartların malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda ayrıca açıklanması zorunludur.
  • Malın teknik özelliği veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, bilgilerin işaret ve şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde ayrıca yazılı bir ifade aranmaz.
  • Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğünde yer alan ifadeler, uluslararası teknik mevzuat gereği kullanıcı ara yüzünde yer alan ifadeler ile evrensel olarak kabul görmüş ifadeler kullanıcı ara yüzünde orijinal hali ile kullanılabilir.
  • Yerel veya uluslararası olarak tescil edilmiş patent, marka lisans vb. ifadeler ile yerel veya uluslararası teknik mevzuat ve standartlarda geçen ifadelerin kullanıcı ara yüzünde yer alması durumunda, bu ifadeler orijinal hali ile kullanılabilir.

    * Kaynak; http://tuketici.gtb.gov.tr/belgelendirme-islemleri/kullanici-arayuzu-rehberi

     

Matbaa Basımevi

Ambalaj Ürünleri

Sertifika Diploma

Kurumsal Dökümanlar

Tanıtım Dökümanları

Klasör - Dosya

Eşantiyon, Promosyon

Zarflar

Yardımcı Bilgiler