Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları, Hisse Senedi Hamiline
Hisse Senedi (Pay Senedi) Tasarım ve Baskı İşlemleri.

Pay Senedi Üretime Nasıl Yapılır?

Pay senedi tasarımını ve üretimini yapan MatbaaNet olarak önce kâğıt, ebat, üretim sayısı ve pay senedi modelini belirledikten sonra üretilecek olan Pay ( Hisse ) senedinin bütçesini sunuyoruz.

Bütçe onayından sonra bize sadece şirketle ilgili gerekli belgeler.

Türkiye Ticaret Sicili gazetesi

Karar Defteri metni

Kuruluş sonrası unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi

Limited Şirketi’nden A.Ş. ye dönmüş ise Nevi değişikliği gazetesiPay Senedi Nama Yazılı

Bilgiler doğrultusunda şirketin kurumsal yapısına uygun Pay ( Hisse ) senedinin ön tasarımlarını e-posta yoluyla gönderiyoruz. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra. Hisse dağılımını tasarım üzerinde uyguladıktan sonra son kontrol için tekrar e-posta yoluyla gönderiyoruz. Tüm baskı üretim onayı alındıktan sonra 3-4 gün içerisinde üretimin gerçekleştiriyoruz ve teslimatını konuyla ilgili sorumlu kişilere teslimatını yapıyoruz.

Pay – Hisse Senedi Nedir? Ne İşe Yarar

Pay - Hisse - Senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek için verdikleri kıymetli evrakların adıdır.

Borsa İstanbul’da Pay İşlemleri olarak adlandırılan halk dilinde hisse senetleri işlemleri olarak bilinen yatırım aracında, yatırımcılar Borsa İstanbul’da şirket hisselerini satın alarak diledikleri şirkete ortak olabilirler. Satın alınan pay hissesi oranında şirketin sermayesini temsil eden paylar yatırımcıların aynı zamanda şirketin yönetimine katılma, oy kullanma, kar payı alma ve sermaye artırımlarına katılabilme hakkı vermektedir.

Her sermaye şirketi pay senedini çıkarma yetkisine sahip değildir. Pay Hisse senedi çıkarma yetkisi olan kurum ve kuruluşlar: Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kurumlar.

Pay senetlerinin iki çeşidi bulunmaktadır ve bunlar HÂMİLİNE Yetkili Satıcı BelgesiKuponlu hisse senedi
veya NÂMA YAZILI pay senetleridir.

Türk Ticaret Kanunu 484 ncü maddesine göre “ bedelleri tamamen ödenmemiş” paylar için HAMİLİNE pay senedi çıkarılamaz. Çıkarılırsa geçersiz olur, çünkü elinde Hamiline Yazılı Pay (Hisse) Senedi olan bir kişi o şirketin pay sahibi sayılır.

Türk Ticaret Kanunu 487 ncı maddeye göre; Sermayesinin tamamı ödenmemiş bir şirket, NÂMA YAZILI pay hisse senedi çıkarmak zorundadırlar. Nama yazılı pay hisse senetlerinde, pay sahibinin TC kimlik no, adı- soyadı veya Ticari unvanın ve adresinin açıklanması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu 486 ncı maddeye göre; Paylar HAMİLİNE yazılı ise, Yönetim Kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesinden üç 3 ay içinde HAMİLİNE pay hisse senetlerini bastırıp pay sahiplerine vermelidir.

Devir işlemlerinde noterde işlem yapılmaya gerek yoktur.

Bir Anonim Şirket yetkilisinin bu vergi ve KDV avantajlarından yararlanabilmesi için payını 2 sene elinde bulundurması gerekir. 2 sene sonunda satılmış olan paylardan elde edilen kazanç gelir artış vergisinden muaf olur. Aynı zamanda bu durumda KDV ödemesi de olmaz

 

Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı kıymetli evraktır.

Tasarım ve baskısı yapılmaktadır.

Dilerseniz biz tasarımı yapalım siz kendinizde baskı yapma imkânına sahipsiniz.

 
Pay Senedi baskı Kağıdı        Srtifika Baskı Kağıdı

 

 

 

 

 

 

 

YENİ TTK’YA GÖRE PAY SENETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir (Yeni TTK m.484).

Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.

Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibari değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir. Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defterine kaydolur.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. TTK‘da veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir (Yeni TTK m. 489-490).

Matbaa Basımevi

Ambalaj Ürünleri

Sertifika Diploma

Kurumsal Dökümanlar

Tanıtım Dökümanları

Klasör - Dosya

Eşantiyon, Promosyon

Zarflar

Yardımcı Bilgiler